in

Li Ziqi Video Background Music[Flower Dreams]Liziqi BGM Chinese Classical Music[Love of my life time]Li Ziqi Video Background Music[Flower Dreams]Liziqi BGM Chinese Classical Music[Love of my life time]Ancient style pure music Chinese Instrumental music-0ff Vocal Erhu, Guzheng, Pipa, Dizi, Matouqin, Alto Sheng, Dongxiao, Ocarina , Guqin, Xun, Guozhen, Xiqin, Shamisen, Shakuhachi, Japanese Guzheng, Mandolin. https://www.youtube.com/channel/UCioYZHWPWAwdZduBrj6CVSg.

What do you think?