in

Gucun Lele, imitating, Li Ziqi; hiding in a drawer while going to school to eat Shaqima